De jaren 60

In het jaar 1960 werd de afsplitsing van “Gezellig Samenzijn” van de NHB een feit. Op de bondsvergadering in Roermond werd hierover gestemd. Met 37 stemmen voor (uittreding)  en 1 tegen werd dit besluit genomen.
Op 31 juli 1960 organiseerden “De Grensschutters” een bondsconcours. Dit concours had een netto opbrengst van f 389,33.
Door de vereniging werden voor een bedrag van f 255,20 zes bogen met pijl gekocht die aan zes leden werden uitgereikt met een afbetaling van f 1,- per week.
Op 23-29-30 augustus 1964 organiseerden “De Grensschutters” wederom een concours waaraan 91 zestallen deelnamen. Dit concours vond plaats op de weilanden van Jac Wolters gelegen achter de basisschool. De netto opbrengst van dit concours bedroeg f. 237,60.

Na de bloeiende beginperiode zakte het enthousiasme in de 2e helft van de jaren 60.  Het ledenaantal liep terug en er werd nauwelijks geoefend.  Het gereedkomen van de buitenbanen naast “Ons Dorpshuis “ liet lang op zich wachten. Ook werd er verschillende jaren geen koningschieten gehouden.
Van de jaren ’66 t/m ’70 zijn er geen notulen, omdat er ook geen vergaderingen zijn gehouden. In het  het jaarverslag staat over deze periode het volgende geschreven:
“de jaarverslagen van 1968 t/m 1970 zijn niet geschreven, omdat in deze jaren zo weinig activiteit was, dat dit niet is opgeschreven. De bondsconcoursen werden wel nog bezocht, maar steeds maar met zes schutters en geoefend werd er helemaal niet, zodat de resultaten ook klein waren.”

Uit deze periode zijn daarom ook weinig bijzonderheden te melden.

<< terug